MR™ เป็นหนึ่งในแบรนด์เลนส์แว่นสายตา ที่สนับสนุนเลนส์แว่นสายตาชั้นนำทั่วโลก
แบรนด์ที่ผู้เชี่ยวชาญแว่นสายตาเลือกใช้ และผู้บริโภคให้ความสนใจ

วัสดุเลนส์ดัชนีหักเหสูงที่เป็นมาตรฐานของวงการ

เลนส์แว่นสายตามีจุดขายที่ผู้ผลิตเลนส์ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์ อย่างไรก็ตาม วัสดุเลนส์ที่นำมาใช้ทำก็มีหลายแบรนด์ อันเป็นที่มาของคุณภาพของเลนส์นั้น
บริษัท มิตซุย เคมิคอลส์ เป็นผู้นำตลาดแว่นตาชั้นนำของโลกผ่านการสร้างสรรค์แว่นตาจากหลากหลายวัสดุเลนส์ที่เหนือกว่า รวมไปถึง "MR™" วัสดุเลนส์ดัชนีหักเหสูงที่เป็นมาตรฐานของวงการ